• Den första åtgärden i processen är TV-inspektion för att kunna utvärdera rörsystemets tillstånd och kontrollera åtkomligheten för utföring av relining i Boden.

 • Därefter sker en invändig spolning och filmning av rörsystemet. Filmerna levereras med en rapport på rörens tillstånd. Rensning av rören genomförs med en högtrycksspolning, detta betyder att de boende i berörd bostad blir utan vatten i under tiden. Det brukar ta en dag ungefär.

 • Om det blir aktuellt med relining i Boden så sluter vi avtal om detta i enlighet med samtliga gällande lagar, regler och branchstandard. Oftast används AB04 eller ABT06. • Efter detta så bokar vi in och genomför ett möte där de boende får ta del av information information om hur själva arbetet går till och hur de blir berörda. Informationsblad delas ut i god tid till boende om arbetet utförs i lägenhetshus.

 • När vi genomför relining i Boden under källare (samlingsledningar /servisledningar) samt invändigt i vertikala stammar, blir boende normalt sätt utan vatten under den processen. Vattnet och avloppet kan oftast kopplas på igen samma dag.


 • Övergången mellan vertikala stammar och grenrör in i lägenhet förstärks med foder, ofta kallat en ”hatt”. Detta kräver ytterligare en dag utan vatten och avlopp, men systemet kommer vara igång igen samma dag.

 • Rörsträckan från vertikala stammar vidare in till WC/badrum och kök kräver ännu en dag utan vatten och avlopp, men även här skall det åter vara i funktion samma dag.

 • Avslutningsvis levereras dokumentation och avtalsgaranti. Detta innehåller en videodokumentation av utförd relining i Boden, och en beskrivning av de metoder och produkter som använts samt rekommenderade framtida underhålls metoder för de rörförnyade rören.

För ledningar i mark och fastighet


Rörinspektion

Rörinspektion av ledningarna inom mark och fastighet kan ge byggherrar, projektörer, entreprenörer, fastighetsägare, förvaltare och försäkringsbolag avsevärda ekonomiska och tekniska fördelar genom att man med denna metod kan:

 • Kontrollera nyinstallerade ledningar i samband med slutbesiktning av nybyggda fastigheter.
 • Bestämma ledningarnas status inför reparation, om- eller tillbyggnad av fastigheter.
 • Få beslutsunderlag för planering av underhållsinsatser.
 • Få reda på orsaken till eventuella driftstopp och var felet finns.

Invändig inspektion av avloppsledningar har förekommit sedan de första ledningarnas tillkomst. Till en början var man begränsad till vad man kunde se genom att titta in i ledningen. Sedan 1960-talet har TV-kameror för invändig inspektion använts och tekniken har ständigt utvecklats. Under 90-talet skedde en intensiv utveckling, främst genom tillgången på elektronik och komponenter med hög prestanda. Under 2000-talet har utvecklingen varit intensiv inte minst vad gäller databehandlingen av TV-inspektioner i ledningsägarnas databaser och VA-GIS system. Krav på detaljrapportering, bildkvalitet mm bestäms av inspektionens syfte.

Markförlagda ledningar

Inspektion i markförlagda ledningar kan delas in i tre huvudgrupper: 
1. Inspektion av huvudledning 
2. Inspektion av servisledning från huvudledning 
3. Inspektion av servisledning från fastighet


Fastighetsförlagda ledningar

Inspektion i fastighetsförlagda ledningar görs med något mindre kameror som förs in med hjälp av en lång glasfiberstav. Kameran förs normalt in genom en rensöppning. TV-inspektionen kan visa avlagringar, främmande föremål, skarvförskjutningar, utläckage, synliga gummiringar, hål, sprickor, rötter eller sättningar. Utrustningen vi arbetar med har moderna färgkameror med vridbara objektiv och stark belysning för perfekt skärpa. Efter genomförd TV-inspektion redovisas alla resultat efter Svensk Vattens standard VAV P74/P93. Undersökningen dokumenteras i Wincan samt ett lättläst skriftligt protokoll. Protokoll och filmer överlämnas på USB och dessa är direkt överförbara till kommunernas databaser typ Vabas, Cordab eller Va-banken.

Ledningsutredning

Vi kan utföra och leverera underlag för lednings utredningar. Där vi kan kontrollerar dimensioner, kondition och hur ledningarna är installerade/förlagda. Vi använder robotar/röråls kameror och färg för att avläsa hur ledningar är förlagda och sammankopplade samt använder vi sonder för att kunna mäta in position på ledningen. Underlaget kan sedan kunden använda själv eller gå vidare med till en projekterings byrå. Vi arbetar många gånger tillsammans med olika projekterings byråer som vill ha hjälp med utredningar.